Uw privacy

Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de WGBO.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik: - zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens; - er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens van uw dossier. Daarbij heb ik een wettelijk beroepsgeheim. De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden: - andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; - bij eventuele waarneming tijdens mijn afwezigheid; - bij het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals vastgelegd in de wet op behandelingsovereenkomst.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan de volgende gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kan declareren: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling bv. 'lichaamsgerichte therapie' en de kosten van het consult.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Als je niet tevreden bent met mijn behandeling of hoe ik met je om ga, dan hoor ik dat graag van je zodat we er allereerst gezamenlijk uit proberen te komen. Uiteraard heb ik de intentie om je onder iedere omstandigheid te zien en te horen. Een goed gesprek kan opheldering geven en een wederzijds zich gezien en gehoord voelen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure volgen. Lees hier meer welke stappen je kunt ondernemen.

In mijn contacten met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ.